< návrat zpět

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

 

vedoucí oddělení Ekologického zemědělství

 

na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pracuje od roku 1987, nejdříve jako odborný asistent, od roku 1993 jako docent a od roku 2002 jako profesor

 

Vědecko výzkumná činnost

 

Věnuje se otázkám trvale udržitelné a ekologické rostlinné produkce. Má podíl na zavádění ekologického zemědělství v České republice, především na vypracování šetrných agrotechnických postupů a metod pěstování polních plodin. Je zaměřen na studium tvorby výnosu a kvality maloobjemových plodin, především cereálií a pseudocereálií. Podílel se na zavádění bezpluchého ovsa, pšenice špaldy, pohanky a laskavce do pěstitelských systémů v České republice.

 

Účast na grantech a výzkumných úkolech

Zahraniční projekty

AKTION 29p13 - Possibilities of mycotoxine reduction at some species of cereals for the benefit of Food and Feder Production. (1995) - hlavní řešitel

AKTION 24p9 - Mikrobiologická a mykotoxikologická kvalita nahého a pluchatého ovsa ve vztahu k produkci vloček. (1999) - hlavní řešitel

AKTION 29p6 - Mikrobiologická a mykotoxikologická kvalita nahého a pluchatého ovsa ve vztahu k produkci vloček. (2000) - hlavní řešitel

6.RP CHANNEL FOOD-CT-2004 - 003375 Opening channels of communication and research in the EU and newly accession (EU Candidate) countries about Ecological farming (2004-2006) - hlavní řešitel

6th framework: EULACIAS: Breaking the spiral of unsustainability in arid and semi-arid areas in Latin America using an ecosystems approach for co-innovation of farm livelihoods, - hlavní řešitel

6th framework: ECOLOGICA: Teaching program for advices in organic farming (2005 2007)

INTERREG IIIA: JC/09-R: Ověřování vhodných odrůd obilnin (ozimá pšenice, jarní ječmen) pro ekologické zemědělství  ČR (2005-2007)

KONTAKT 2000-23 - Der Einfluss von Vorfrucht und Standort auf die mykotoxikologische Qualitat von Nackt-und Spelzhafer.(2001) - hlavní řešitel

KONTAKT - MEB 2008/18 (2000/23, A 12p9) - Organic farming In Czech Republic and Austria - Main problems and transfer of experiences. - hlavní řešitel

TAF9507-01-01-01. Non-profit information network for the promotion of sustainable agricultural development;. (1995-97) (Spoluřešitel)

AKTION 12P9 Možnosti omezení výskytu mykotoxinů u vybraných druhů obilovin (1996) (Spoluřešitel)

AKTION 19P9 „Wissenschaftliche Studentenexkursion on der BOKU Wien" (1998) (Spoluřešitel)

INTERREG III. Země na talíři - výstava o ekologickém zemědělství (2000) (Spoluřešitel)

INTERREG IIIA: Česko-rakouská spolupráce při přípravě Sympozia o Evropské konvenci o krajině (2005-2006) (Spoluřešitel)

PROJEKT No. 37-14/2004 Diversity of buckwheat (Fagopyrum sp.) genetic resources and its use in sustainable agriculture and healthy food production in the Czech Republic and China (2005-2007) (Spoluřešitel)

Domácí projekty

Hlavní řešitel


GAČR 503/93/2098 - Zvýšení kvality bezpluchého ovsa, eliminace černých zrn. (1993-1996) - hlavní řešitel

GAČR GA521/97/0052 - Studium produkce a kvality alternativních plodin pro zdravou výživu. (1997-1999) - hlavní řešitel

GAČR 521/05/2427 Pohanka a proso - monografie (2006) - hlavní řešitel
 
NAZV EP 7121 - Pěstování amarantu s ohledem na stanoviště, odrůdu a systém pěstování. (1997-2000) - hlavní řešitel

NAZV QH 81060 Stanovení příčin a možností rizik spojených s výskytem fuzariových mykotoxinů a jejich vázené formy v obilovinách, - hlavní řešitel
 
NAZV QG 50034 Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování (2005-2009). - hlavní řešitel
 
NAZV QH  82272 Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v EZ- hlavní řešitel

MŠMT 2B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice - hlavní řešitel

FRVŠ 855/2001 Sledování toxinů fytopatogenní houby Alternaria v zemědělských komoditách (2001) - hlavní řešitel

MSM 6007665806/2/3 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejím produkčním a mimoprodukčním uplatněním,  

RP -08-Informační a odborné aktiviy pro budoucí zájemce o studium na JU

MZe: Dotace 9Fg- Pěstování obilnin a pseudoobilnin v EZ (odborná publikace pro praxi)

Studie MZe ČR 09-2194 - Ekoregion Blaník (1995)

Spoluřešitel:

GA 820/93 Biologická racionalizace hospodaření v povodí vodárenských toků a nádrží (Spoluřešitel)

GAČR 303/01/1380 (2001-4) Sledování různých druhů pseudocereálií a stanovení jednotlivých frakcí proteinů a dalších složek pro posouzení jejich vhodnosti pro dietu. Vliv různých agroekologických podmínek, způsobu pěstování na chemické složení pěstovaných druhů a odrůd (2001-2004) (Spoluřešitel)

NAZV QF 4142 Vyšší využití nepotravinářské zemědělské produkce v průmyslu (2004-2005) (Spoluřešitel)

FRVŠ 0328/95 - Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině- specializační a bakalářské studium (1995)

FRVŠ 1135/04 - Multimediální texty z předmětu Pěstování speciálních plodin (2004)

FRVŠ 3284: Multimediální studijní materiály pro výuku a školení okruhu multifunkční zemědělství (2006)

FRVŠ 0813/97 - Nové pohledy na kvalitu okrajových obilovin. (1997)

MSM 122200002 Vhodné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytvářená souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním, řešitel Věcné etapy 2: Harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí polních plodin (1999-2004) (Spoluřešitel)

MSM 6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření
v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Subetapa 3 Trvale udržitelné systémy pěstování polních plodin (2005-2009) (Spoluřešitel)


R 329042 Ekologizace zemědělství v biosférických rezervacích jižních Čech řešitel etapy 02-04 Regulace tvorby výnosu a kvality potravinářského ovsa (1988-1990) (Spoluřešitel)

P-180 Obnova ekologických struktur a funkcí v chráněných oblastech v příhraničí jižních Čech, etapa: Metody optimalizace výrobní struktury, návrh systému hospodaření pro oblast. (1994). (Spoluřešitel)

GEF 9013(1) 01-9013 Udržení a obnova genofondu řešitel etapy 4. Zavádění vhodných odrůd pšenice špaldy (1993) (Spoluřešitel)

VHČ 25/93 studie JETE 09-2593 Analýza výchozího stavu zemědělské činnosti v oblasti výstavby JETE (1993-99) (Spoluřešitel)

PR 96306/96 - Prezentace výzkumu a vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství v ČR (1996)

PHARE CBC FMP - Ekologické zemědělství - odbytová družstva (2000)

PHARE CBC FMP CZ 9805020103-Zelená laguna (2001)

Transformační a rozvojový projekt 80/2002 Rozšíření akreditace studijního programu všeobecné zemědělství o nový studijní obor Využívání a ochrana zemědělské krajiny.(2002)

OP RLZ 3. 2. d. Vzdělávání vědeckovýzkumných a akademických pracovníků v přenosu technologií (2005-2007) (Spoluřešitel)

Transformační a rozvojový projekt RP 112/06 Rozvoj struktury studijních programů na JU v Českých Budějovicích etapa Inovace bakalářského studijního oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření, rozšíření akreditace na kombinovanou formu studia (2006-2007)

 

 

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist