< návrat zpět

Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 


Pracovní zařazení: Odborný asistent, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakluta, Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Odborné zaměření: Systémy hospodaření, ekologické zemědělství, trvale udržitelné a low-input hospodaření, zemědělství v marginálních oblastech, analýzy hospodaření, nepotravinářské využití fytomasy

Garance předmětů: Projektování udržitelných systémů hospodaření I (PUSHI), Projektování udržitelných system hospodaření II (PUSH II), Agroenvironmentální praktikum (AEP), Trvale udržitelný rozvoj (TUR), Zemědělská praxe (ZPR)
 

Účast na vědeckých projektech a grantech:

-       Sixth Framework Programme - Priority FP6 - 2004 - INCO - DEV - 3 -   Integrating and strengthening the European Research Area, Specific Measures in support of International Cooperation (INCO) - EULACIAS - Breaking the spiral of unsustainability in arid and semi-arid areas in Latin America using an ecosystems approach for co-innovation of farm livelihoods (2006-2009)

-       Seventh Framework Programme - Priority FP7 - GILDED - Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand:  European Post-Carbon Communities (2008-2010)

-          NAZV QG 50034 Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování (2005-2009)

-          NAZV QH 81060 Stanovení příčin a možností rizik spojených s výskytem fuzariových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách (2008-2010)

-          NAZV QH 82272 Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v EZ (2008-2010)

-     M0080 - SUKI - Možnosti velkých vývařoven pro snížení emisí oxidu uhličitého (opatření, rámcové podmínky, hranice) - Sustainable Kitchen. (2009-2011)

-          PE&RC - Wageningen University Visiting Scientist grants - Sustainability - Identify and apply methodology for diagnosis of farming systems from a multi-objective perspective. (2008)

-          KONTAKT - MEB 2008/18 (2000/23, A 12p9) - Organic farming in Czech Republic and Austria - Main Problems and transfer of experiences. (2008)

-          MSMT, 2B06131 - Nepotravinářské využití fytomasy v energetice (2006-2010)

-       HU/05/B/F/PP - 170018 „Ecologica - Development of central data bank on European level for the education farming advisers" (2005-2007)

-       FRVŠ 1155/2004 Analýza struktury zemědělských podniků v marginálních oblastech (2004-2005)

-       FRVŠ 3284/2006/F3/D Multimediální studijní materiály pro výuku a školení okruhu multifunkční zemědělství (2006)

-       rozvojový projekt 112/06, rozvoj struktury studijních programů na jihočeské univerzitě, dílčí projekt Inovace studijního oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření - kombinovaná forma studia (2006)

-       Výzkumný záměr MSM6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním          uplatněním, subetapa 2.3 Trvale udržitelné způsoby pěstování polních plodin (50% úvazek - 2005-2006).

-        IG 09/03 Analýza struktury ekologicky hospodařících podniků v CHKO Šumava (2003)

-        IG 12/04 Analýza struktury ekologicky hospodařících podniků v CHKO Šumava ve vztahu k podpoře rozvoje environmentálních funkcí v krajině (2004)

-        IG 17/05 Stanovení optimálního výrobního zaměření ekologicky a konvenčně hospodařících zemědělských podniků v horských a podhorských oblastech (2005)

-        IG 09/05 Bilance biomasy pastevních porostů s využitím modelu GRASIM (2005)

 

Další aktivity:

Člen ECOLOGICA International association Italy - New learning technologies for new skills in organic farming, sustainable development, multifunctionality, environmental protection.
Člen ENOAT - Euroepan network of Organic agriculture teachers

Vedení 2 diplomových  a 7 bakalářských prací

 

Přehled publikační činnosti

 

2003 - 2004

 

1)      Moudrý, J., Moudrý, J. jr., Štěrba, Z., Bárta, J.: Comparsion of Yield and panicle productivity between hulled (Avena staiva L.) and naked (Avena sativa var. Nuda) oats, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2003, s. 61 - 64

2)      Moudrý, J.: První výsledky rozboru struktury zemědělského hospodaření v CHKO Šumava, Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences, 21., 2004 (2): 101-103 ISBN 1212-0731

3)      Moudrý, J., Váchalová, R.: Methodology of antropoecological stabilization of landscape, VII. Miedzynarodowa konferencja Studenckich kol naukowych: XX Sejmik SKN. 1. vyd. Wroclav: Akademia rolnicza, 2003. pp. 174. ISBN 83-89247- 31-3.

4)      Moudrý, J. Pěkná, D.: Tvorba modelů hospodaření v marginálních oblastech s využitím expertních systémů. In: Sborník přípěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. České Budějovice: JCU ZF, 2003. ISBN 80-7040-615-1

5)      Moudrý, J.: Analýza struktury ekologicky a konvenčně hospodařících podniků v CHKO Šumava, In: Sborník přípěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí II., 1. vyd. České Budějovice: JCU ZF, 2004. ISBN 80-7040-677-1

6)      Moudrý, J., Štěrba, Z., Moudrý, J. jr., Bárta, J.: The comparsion of production anility of naked and husked oats. Proceedings 7th International Oat conference, MTT Agrifood Research Finland, Reports 51, 2004, p. 224, ISSN 1458-5073

7)      Pěkná, D., Moudrý, J.: Znalostní technologie pro delimitaci půdního fondu, Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences, 21., 2004 (2): 205-207 ISBN 1212-0731

 

2005

 

8)      Moudrý, J. jr., Moudrý, J., Váchal, J.: Analyse of structure organic and conventional farms in less favoured areas. Jahrestagung, September  2005 Wien, Der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e. V., Stuttgart, 16-17. ISBN 3-935380-16X, ISSN 0934-5116

9)      Moudrý, J., et. al: Ekologické zemědělství - příklad pro rozvoj setrvalého multifunkčního zemědělství v produkčně méně příznivých oblastech. Sborník abstraktů, 5. Evropská letní akademie ekologického zemědělství, Lednice, 2005, s. 28, ISBN 80-903583-3-0

10)  Moudrý, J., Pecharová, E., Moudrý, J., jr.: Agroecology - new accredited course at the Faculty of Agriculture, University of south Bohemia in České Budějovice, Sborník abstraktů, 5. Evropská letní akademie ekologického zemědělství, Lednice, 2005, ISBN 80-903583-3-0

11)  Moudrý, J.: Analýza ekologicky hospodařících podniků v marginálních oblastech Šumavy, Ekotrend 2005, 2005, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 28, ISBN: 80-7040-732-2

12)  Moudrý, J.: Postavení ekologického zemědělství z hlediska legislativy a ekonomických podmínek, In: Vědecko-odborná publikace Kvalita Bioprodukce, České Budějovice, 2005, s. 34-36

13)  Vrátilová, K., Štěrba, Z., Moudrý, J., jr., Moudrý, J.: Mykologická a mykotoxikologická kvalita ovsa, In: Vědecko-odborná publikace Kvalita Bioprodukce, České Budějovice, 2005, s. 26-33

 

2006

 

14)  Moudrý, J., Friebelová, J.: Analysis of farming in marginal areas and prediction of expected progress. Lucrari Stiintifice vol. 49, Seria Agronomie, Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara "Ion Ionescu De La Brad", Iasi, 2006, p 91 - 98

15)  Moudrý, J., Pěkná, D., Váchal, J.: Tvorba modelů hospodaření v marginálních oblastech s využitím expertních modelů. Agriculture, Journal for Agricultural Sciences, vol. 52, 2006 (1), s. 45-50

16)  Moudrý, J., jr., Váchal, J., Moudrý, J.: Diference between conventional and organic farming in marginal areas, Channel, Food CT 2004, Poster Presentations CD-ROM, Budapešť, 2006

17)  Moudrý, J.: Hodnocení efektivnosti produkce vybraných plodin v ekologických a konvenčních systémech hospodaření, Agroregion, sborník příspěvků z konference, 2006

18)  Moudrý, J., jr., Moudrý, J.: Trvalé travní porosty a ekologické hospodaření v jižních a západních Čechách, sborník abstraktů, 6 evropská letní akademie ekologického zemědělství, Lednice, 2006

19)  Moudrý, J.: Analysis of farming in marginal areas and prediction of expected progress, Agriculture between tradition and intensivisation, University of Agricultural Science and Veterinary Medicine, Iasi, Romania, 2006, s. 41

20)  Moudrý, J.: Analýza ekologicky hospodařících podniků v marginálních oblastech Šumavy, Ekotrend 2006, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

21)  Moudrý, J., jr.: In.: Součková, H., Moudrý, J.: Nepotravinářské využití fytomasy, JU ZF, VÚZE, České Budějovice 2006, 90 s.

22)  Konvalina, P., Moudrý, J.: Agrobiodiversity In the Czech Republic and in the region of Banat in Romania (The region populated by the Czech minority). Lucrari Stiintifice vol. 49, Seria Agronomie, Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara "Ion Ionescu De La Brad", Iasi, 2006, p 63 - 70

 

2007

23)  Moudrý, J., Konvalina, P., Kolářová, P.: Bioproduction in Czech Republic. Lucrari Stiintifice vol. 50, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, ISSN 1454-7414, 2007, p. 277 - 281

24)  Moudrý, J., Konvalina, P.: Differences between organic and conventional farming systems in Czech Republic. Lucrari Stiintifice vol. 50, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, ISSN 1454-7414, 2007, p. 282 - 289

25)  Moudrý, J., Konvalina, P.: Systems of farming and rural landscape in Czech Republic Research for rural development 2007, Jelgava, Latvia, ISSN 1691-4031, p. 7-13

26)  Moudrý, J., jr., Moudrý, J., Rozsypal, R.: Analýza ekologického hospodaření na orné půdě, ZF JU, České Budějovice, 2007, 32 s., ISBN 978-80-7394-053-9

27)  Moudrý, J., jr., Moudrý, J., Váchal, J.: Analýza struktury ekologického zemědělství v jižních a západních Čechách, Ekologické zemědělství 2007, ČZU, Praha, 2007, s 11-13

28)  Moudrý, J., Konvalina, P., Kolářová, P.: Bioproduction in Czech Republic. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 50

29)  Moudrý, J., Konvalina, P.: Differences between organic and conventional farming systems in Czech Republic. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 52

30)  Moudrý, J., Konvalina, P.: The environmental and production function of organic farming in the Czech Republic. The 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development "AGRI-ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE". 28.11.-1.12. 2007, Nitra, Slovakia, 2007, s. 67, ISBN 978-80-8069-961-1

31)  Moudrý, J., Rozsypal, R., Moudrý, J., jr.: Ekologické zemědělství na orné půdě a faktory limitující jeho rozvoj, Organic farming 2007, ČZU, Praha, 2007, s 28 - 31

32)  Boháč, J., Moudrý, J., Desetová, L.: Biodiversity and agriculture, Život. Prostor., vol. 41, No. 1, p. 24 - 29, 2007

33)  Boháč, J., Celjak, I., Moudrý, J., Kohout, P.: Carabids On Plantations of Fast Growing Plants In an Agricultural Landscape, XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, 2007, ISBN 978-954-642-307-8

34)  Havlíčková, K., Weger, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Strašil, Z. (2007): Evaluation of economical aspects of growing and usage of energetic plants. VÚ Sylva Taroucy v Průhonicích, JU ZF v Č. Budějovicích, České Budějovice, 94 pp, ISBN: 978-80-7040-948-0, 978-80-85116-00-7

35)  Konvalina, P., Moudrý, J.: Evaluation of suitability of emmer wheat varieties (Triticum Dicoccum SCHUEBL) for organic farming. Lucrari Stiintifice vol. 50, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, ISSN 1454-7414, 2007, p. 241 - 247

36)  Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J.: Ideotype and variety testing of wheat for organic and low input agriculture. Lucrari Stiintifice vol. 50, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, ISSN 1454-7414, 2007, p. 248 - 256

37)  Konvalina, P., Moudrý, J.: Choice of species and varieties of wheat for organic farming, Research for rural development 2007, Jelgava, Latvia, ISSN 1691-4031, p. 22-29

38)  Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J. jr.: Ideotype and variety testing of wheat for organic and low input agriculture. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 54

39)  Konvalina, P., Moudrý, J.: Evaluation of suitability of emmer wheat varieties (Triticum Dicoccum SCHUEBL) for organic farming. Romanian Agriculture In EU - Opportunities and perspectives, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2007, p. 49

40)  Konvalina, P., Štěrba, Z., Moudrý, J. jr.: Methodology of testing of the suitability of varieties for the condition of organic farming. EUCARPIA Symposium „Plant breeding for organic and sustainable, low-input agriculture: dealing with genotype-environment interactions. Wageningen, 7.-9. 11. 2007, p. 32

41)  Konvalina, P.,Moudrý, J. jr., Šrámek, J., Moudrý, J.: Pšenice v ekologickém zemědělství I. Zemědělec 48, 2007 s. 27

42)  Konvalina, P.,Moudrý, J. jr., Moudrý, J.: Pšenice v ekologickém zemědělství II. Zemědělec 49, 2007, s. 18

43)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J.: Pšenice v ekologickém zemědělství III. Zemědělec 50, 2007, s. 16

44)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr.: Quality parametres of Emmer wheat landraces. The 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development "AGRI-ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE". 28.11.-1.12. 2007, Nitra, Slovakia, 2007 s. 55, ISBN 978-80-8069-961-1

45)  Moudrý, J. jr., Konvalina, P.,  Moudrý, J., Kalinová, J.: Základní principy ekologického zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 40 s., ISBN 978-80-7394-041-6

46)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Kalinová, J., Moudrý, J.: Právní normy a dotace v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 39 s., ISBN 978-80-7394-014-0

47)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J., Kalinová, J.: EU a národní kulturní dědictví. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 40 s., ISBN 978-80-7394-028-7

48)  Moudrý, J., Moudrý, J. jr.,  Konvalina, P.,  Kalinová, J.: Kontrola a certifikace bioprodukce. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 51 s., ISBN 978-80-7394-027-0

49)  Moudrý, J. jr., Moudrý, J., Konvalina, P.,  Kalinová, J.: Konverze na ekologické hospodaření a projektování ekologických farem. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 57 s., ISBN 978-80-7394-045-4

50)  Kalinová, J., Moudrý, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr.:  Půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 42 s., ISBN 978-80-7394-029-4

51)  Kalinová, J., Moudrý, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr.:  Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích,  2007, 43 s., ISBN: 978-80-7394-030-0

52)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Kalinová, J., Moudrý, J.: Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 118 s., ISBN: 978-80-7394-031-7

53)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Kalinová, J., Moudrý, J.: Zahradnictví (pěstování polní zeleniny v ekologickém zemědělství). JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 58 s., ISBN: 978-80-7394-032-4

54)  Moudrý, J. jr., Konvalina, P.,  Kalinová, J., Moudrý, J.: Chov zvířat v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 52 s., ISBN: 978-80-7394-042-3

55)  Kalinová, J., Moudrý, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr.:  Posklizňová úprava, skladování a zpracování rostlinných bioproduktů. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 26 s., ISBN: 978-80-7394-033-1

56)  Moudrý, J., Moudrý, J. jr.,  Konvalina, P.,  Kalinová, J.: Marketing bioprodukce. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007, 39 s., ISBN: 978-80-7394-034-8

57)  Moudrý, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Kalinová, J.:  Ekologické zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 2007

58)  Moudrý, J., Boháč, J., Konvalina, P.: Environmental and production function of organic farming in Czech Republic, The 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development "AGRI-ENVIRONMENT AND ANIMAL WELFARE". 28.11.-1.12. 2007, Nitra, Slovakia (In Press)

 

2008

 

59)  Moudrý, J., jr.,  Boháč, J., Konvalina, P., Moudrý, J., Kolářová, P.: DISTRIBUTION AND USE OF GRASSLANDS IN THE CZECH REPUBLIC AND BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES, Lucrari Stiintifice vol. 51, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008

60)  Moudrý, J., jr., Konvalina, P., Moudrý, J., Kopta, D., Šrámek, J.: EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION WITHIN THE CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING, Lucrari Stiintifice vol. 51, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008

61)   Moudrý, J., jr., Konvalina, P., Boháč, J., Kolářová, P.: MULTIFUNCTIONALITY OF ORGANIC FARMING IN CZECH REPUBLIC, Biotechnology 2008, Part 2 Plant biotechnology, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, s.185-187, ISBN80-85645-58-0

62)  Moudrý, J., jr., Konvalina, P., Šrámek, J., Boháč, J.: VYUŽITÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ A JEJICH VLIV NA PRODUKČNÍ FUNKCI EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Udržitelná energie a krajina, 1, 2008, s. 44-47 ISBN 978-80-904109-0-9

63)  Moudrý, J., jr., Friebel, L., Konvalina, P.: HOSPODAŘENÍ NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH A VYUŽÍVÁNÍ AGROENVIRONMENTÁLNÍCH PROGRAMŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR, Acta Universitatis Bohemiae Meridionales,, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008, roč. XI, 2, ISSN 1212-3285.

64)  Boháč, J., Celjak, I., Moudrý, J., Kohout, P., Wotavová, K.: BIODIVERZITA EPIGEICKÝCH BROUKŮ (COLEOPTERA) NA PLANTÁŽÍCH RYCHLE ROSTUCÍCH DŘEVIN PRO ENERGETICKÉ ÚČELY, s. 13

65)  Boháč, J., Celjak, I., Moudrý, J., Kohout, P., Wotavová, K.: COMMUNITIES OF BEETLES IN PLANTATIONS OF FAST GROWING PLANT SPECIES FOR ENERGETIC PURPOSES, Entomol. Rom., 12(1), 137-145, p. 219-227, 2007, ISSN 1224-2594

66)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J.: QUALITY PARAMETERS OF EMMER WHEAT LANDRACES. J. Cent. Eur. Agric., 9, 2008, p. 539-545

67)  Konvalina, P., Krejčířová, L., Stehno, Z., Moudrý, J., jr.: PROTEIN COMPOSITION OF EMMER WHEAT LANDRACES. Biotechnology 2008, Part 2 Plant biotechnology, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, s. 141-144, ISBN80-85645-58-0

68)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Stehno, Z., Moudrý, J.: AMINO ACID COMPOSTITION OF EMMER.  Lucrari Stiintifice vol. 51, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008

69)   Konvalina, P., Capouchová, I., Moudrý, J. jr., Zdrhová, I., Šrámek, J., Moudrý, J., Štěrba, Z.: SELECTION OF BREAD WHEAT VARIETES FOR ORGANIC FARMING, BAKING QUALITY BEING EMPHASIZED. Lucrari Stiintifice vol. 51, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008

70)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J.: BAKING QUALITY AND PROTEIN COMPOSITION OF EMMER WHEAT LANDRACES. Research for rural development, 2008, p. 341-345, ISSN 1691-4031

71)  Šrámek, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Zdrhová, I., Moudrý, J.: SELECTION CRITERIA OF WHEAT WITH RESPECT TO WEED COMPETIVENESS. Lucrari Stiintifice vol. 51, Seria Agronomie, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008

72)  Šrámek, J., Konvalina, P., Moudrý, J., Boháč, J.: ENERGETICKÉ VYUŽITÍ SLÁMY. Udržitelná energie a krajina, 1, 2008, s. 65-69 ISBN 978-80-904109-0-9

73)  Moudrý, J., jr.,  Boháč, J., Konvalina, P., Moudrý, J., Kolářová, P.: DISTRIBUTION AND USE OF GRASSLANDS AND BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES, Durable agriculture in conteext of environmental changes, Book of abstracts, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008, p. 59-60

74)  Moudrý, J., jr., Konvalina, P., Moudrý, J., Kopta, D., Šrámek, J.: EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION WITHIN THE CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING, Durable agriculture in conteext of environmental changes, Book of abstracts, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008, p. 60

75)  Moudrý, J., jr.,  Boháč, J., Konvalina, P., Moudrý, J., Kolářová, P.: STRUCTURE AND USE OF GRASSLANDS IN THE CZECH REPUBLIC, Durable agriculture in conteext of environmental changes, Book of abstracts, "Ion Ionescu de la Brad" University Press, 2008, p. 61

76)  Moudrý, J. jr., Boháč, J., Konvalina, P.: ENVIRONMENTAL AND PRODUCTION FUNCTION OF ORGANIC FARMING IN CZECH REPUBLIC. Journal of Central European Agriculture, 9 (1), 2008, p. 223

77)  Konvalina, P., Moudrý, J., jr.: QUALITY PARAMETERS OF EMMER WHEAT LANDRACES. Journal of Central European Agriculture, 9 (1), 2008, p. 220

78)  Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Stehno, Z., Moudrý, J.: AMINO ACID COMPOSTITION OF EMMER. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 61

79)  Konvalina, P., Capouchová, I., Moudrý, J. jr., Zdrhová, I., Šrámek, J., Moudrý, J., Štěrba, Z.: SELECTION OF BREAD WHEAT VARIETES FOR ORGANIC FARMING, BAKING QUALITY BEING EMPHASIZED. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 62

80)  Šrámek, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Zdrhová, I., Moudrý, J.: SELECTION CRITERIA OF WHEAT WITH RESPECT TO WEED COMPETIVENESS. Durable agriculture in the context of environmental changes, Book of abstracts, Ion Ionescu de la Brad Iasi University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iasi, Romania, 2008, p. 98-99

Jazyk

Vyhledávání

Počet přístupů

TOPlist